Hướng dẫn cách xuất hóa đơn theo bảng kê chi tiết nhất

20/11/2023 15 lượt xem

Xuất hóa đơn theo bảng kê thay vì lập thành nhiều hóa đơn rắc rối là cách mà các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng khi bán hàng hóa, dịch vụ có danh mục nhiều hơn với số dòng của một hóa đơn. Bài viết này, Đại Dương sẽ hướng dẫn bạn cách xuất hóa đơn theo bảng kê chi tiết nhất.

xuất hóa đơn

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn theo bảng kê chi tiết nhất


Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:


Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.


1) Nội dung ghi trên hóa đơn


Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.


Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn như bình thường.


2) Nội dung trên bảng kê


Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:


+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.


+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.


Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.


Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.


Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.


Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.


3. Hướng dẫn cách viết hóa đơn kèm bảng kê:

xuất hóa đơn mới

4. Hướng dẫn cách bảng kê đinh kèm hóa đơn:


Theo đó, các cột cần có trong bảng kê: Số thứ tự; tên hàng hóa, dịch vụ; số lượng; đơn giá; thành tiền; cộng tiền hàng; thuế suất GTGT; tiền thuế GTGT; tổng cộng tiền thanh toán.

Đối với trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp nhận được hóa đơn của khách hàng chỉ có 2 mặt hàng nhưng khách hàng vẫn yêu cầu xuất hóa đơn theo bảng kê kèm theo, nếu hóa đơn đã lập phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hóa đơn và bảng kê ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật thì hóa đơn đó vẫn hợp lệ. Đặc biệt, bạn không thể không biết nếu các mặt hàng có thuế suất GTGT khác nhau thì phải lập hóa đơn GTGT hợp pháp cho từng loại thuế suất.

Chia sẻ bài viết