Xác định kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng

17/05/2023 7 lượt xem
1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
 
Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. 
 
Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
kê khai thuế
 
Ví dụ 1: Công ty A  bắt đầu sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2019 thì năm 2019 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2019 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2020 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
 
Ví dụ 2: Công ty B bắt đầu sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2019 thì năm 2019, 2020 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu của năm 2020 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2021 kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
 
2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng
 
Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng.
 
3. Cách xác định doanh thu năm trước liền kề
 
Cách xác định doanh thu  bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý  như sau:
 
Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng). Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
 
Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
 
Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
 
4. Thời kỳ khai thuế theo quý và theo tháng
 
Việc thực hiện khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
 
Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
 
Ví dụ 1: Công ty C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuôc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014, 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì công ty C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý hết năm 2016. Từ năm 2017, công ty C sẽ căn cứ vào doanh thu năm 2016 để xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng.
 
Ví dụ 2: Công ty D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Năm 2014, do doanh nghiệp kê khai hoặc (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do thanh tra kiểm tra kết luận là 48 tỷ đồng. Trong trường này công ty D kê khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu năm 2016.
 
a. Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng 
 
Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ ổn định.
 
Đối với doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành (15/11/2014) thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính hết ngày 31/12/2016.
 
b. Trong kỳ khai thuế ổn định theo quý
 
Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. 
 
Ví dụ : Công ty E năm 2013 có tổng doanh thu kê khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuôc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015 cơ quan thuế thanh tra kết luận (hoặc công ty tự khai bổ sung) doanh thu tính thuế năm 2013 là 54 tỷ đồng thì năm 2016 công ty E thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 trờ đi, công ty E sẽ căn cứ vào doanh thu tính thuế năm 2016 để xác định lại chu kỳ tính thuế.
Chia sẻ bài viết
1
Bạn cần hỗ trợ?