Những quy định mới về làm thêm giờ từ năm 2021

06/06/2024 48 lượt xem

Thời gian làm thêm giờ theo quy định mới của Luật Lao động năm 2019 đã có những thay đổi và bổ sung. Tất cả những đổi mới này đều bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Công ty Nhân lực Đại Dương sẽ cập nhật những quy định mới nhất về thời gian làm việc bình thường và thời gian làm thêm giờ tăng ca để mọi người cùng tham khảo. 

1. Những quy định về thời gian làm việc bình thường

Những quy định tại Điều 104 Luật số 10/2012QH13 - Bộ Luật lao động về thời gian làm việc bình thường cụ thể như sau: 

 • Thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. 
 • Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ, theo ngày hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời gian làm việc bình thường có thể tối đa 10 giờ trong 01 ngày nhưng không được quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. 
 • Thời gian làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 
 • Theo Điều 105 Luật số 10/2012QH13 - Bộ Luật lao động  quy định thời gian làm việc vào ban đêm sẽ được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau. 

Thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

Thời gian làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần theo Luật lao động

2. Quy định mới về thời gian làm việc thêm giờ 

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời gian là việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Người sử dụng lao động được áp dụng chế độ làm thêm giờ đối với nhân sự của mình khi đã đáp ứng đầy đủ 03 yêu cầu sau: 

Được sự đồng ý của người lao động 

Người sử dụng lao động cần phải đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày. Trường hợp áp dụng quy định giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 tiếng trong  01 ngày, không quá 40 giờ trong 01 tháng. 

Mức làm thêm 300 giờ/năm

Đối với một số ngành, nghề, công việc và trường hợp sau đây, người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm: 

 • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản. 
 • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước. 
 • Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ và kịp thời. 

Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn như Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương. 

Người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm đối với công việc về điện tử

Người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm đối với công việc về điện tử

Các trường hợp đặc biệt

Luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung cũng quy định, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được  từ chối trong những trường hợp sau đây: 

 • Thực hiện lệnh động viên, huy động đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. 
 • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của các cơ quan, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa. Trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động. 

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 106  của Luật Lao động cũng nêu rõ thời gian nghỉ bù đối với người lao động như sau: 

Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong một tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. 

Trường hợp không bố trí đủ thời gian nghỉ bù thì người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Luật lao động để đảm bảo những  quyền lợi của người lao động. 

Người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ theo quy định nếu không bố trí đủ thời gian nghỉ bù cho nhân viên

Người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ theo quy định nếu không bố trí đủ thời gian nghỉ bù cho nhân viên

3. Quy định về tiền lương làm thêm giờ

Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Theo đó, tiền lương làm thêm giờ của người lao động được quy định như sau: 

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian 

Trường hợp này, người lao động được trả lương làm thêm giờ do người sử dụng lao động quy định, theo Điều 104 của Luật lao động sẽ được tính như sau: 

Tiền lương làm thêm giờ = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) x (số giờ làm thêm). 

Người lao động nên nắm rõ về cách tính lương làm thêm giờ để đảm bảo lợi ích cho chính mình

Người lao động nên nắm rõ về cách tính lương làm thêm giờ để đảm bảo lợi ích cho chính mình

Trong đó: 

 • Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng. 
 • Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo từng thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần.
 • Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường. 
 • Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. 
 • Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương (chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Luật lao động). 

Đối với người lao động được hưởng lương theo sản phẩm 

Trường hợp này, khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc thì tiền lương được trả cho việc làm thêm giờ sẽ được tính như sau: 

Tiền lương làm thêm giờ = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường) x (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) x (Số sản phẩm làm thêm).

Trong đó: 

 • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối sản phẩm làm thêm vào ngày thường. 
 • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối sản phẩm làm thêm vào ngày vào ngày nghỉ hàng tuần. 
 • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.  
Chia sẻ bài viết